Архів 2011 року

Дослідження алгоритму реконструкції малоракурсної томографії

   (Борщов Д.П.)Криптографічний алгоритм RSA на основі гіперкомплексних числових систем другого порядку

   (Боярінова Ю.Є., Муратова М.О.)Структурний метод генерації рівноважних псевдовипадкових векторів

   (Гроль В.В., Лукаш Ю.В.)Визначення потужності алфавіту для ущільненого подання алфавітно-цифрових даних при використанні триколірного графічного коду

   (Дичка І.А., Лавренчук С.С.)Автоматизована система реєстрації громадянських подій

   (Зайцев В.Г., Бондаренко М.В.)Алгоритм моделювання системи поведінки точкових вихорів у часі

   (Зайцев В.Г., Донде Я.В.)Універсальна модель «загибелі та розмноження» для планувальника

   (Зайцев В.Г., Цешнатій О.І.)Автоматизована система обліку акцизного збору

   (Зайцев В.Г., Широносов О.О.)Паралельна реалізація алгоритму кластеризації k-means за допомогою бібліотеки OpenMP

   (Замятін Д. С., Оберемчук В.М.)Вдосконалення алгоритму шинглів для зниження чутливості до перестановки слів

   (Замятін Д.С., Романенко А.О.)Оцінка швидкодії базових алгоритмічних задач в гетерогенних комп’ютерних системах

   (Замятін Д.С., Чередніченко А.К.)Алгоритм із заборонами для розв’язування задачі k -розфарбування графа

   (Зорін Ю.М., Попович К.Г.)Модифікація “мурашиного” алгоритму для розв’язування задачі комівояжера

   (Зорін Ю.М., Савкін В.В.)“Мурашиний” алгоритм календарного планування в умовах обмеження ресурсів

   (Зорін Ю.М., Санжаревський Я.Ю.)Алгоритм “мурашиних” колоній для задачі квадратичних призначень

   (Зорін Ю.М., Соболевський П.А.)Аналіз складності базових відмовостійких багатопроцесорних систем

   (Майданюк І.В., Аль Шбуль Рабах, Коренєв О.Ю.)Прогнозування складності gl-моделі небазової ВБС по параметру кількості додаткових ребер

   (Майданюк І.В., Потапова К.Р., Шельпук О.Ю.)Генератор рівноважних двійкових векторів з перестановкою у двох розрядах

   (Майданюк І.В., Фесенюк А.П., Бахтоваршоєв Г.А.)Спосіб захисту інформації в мережах передачі даних з автоматичним вибором каналу зв’язку

   (Марченко О. І., Дмитришин Б.І.)Спосіб додавання функціональних властивостей опису паралелізму до процедурної мови

   (Марченко О. І., Філатов О.М.)Алгоритм з адаптивною структурою для супроводу маневруючих об’єктів

   (Наумов О.Д.)Способи управління ІР-трафіком в мережах з MPLS

   (Орлова М.М., Байбара Д.Ю.)Способи забезпечення якості обслуговування трафіку IPTV

   (Орлова М.М., Грицуник А.А.)Аналіз методів та засобів управління трафіком в мобільних мережах

   (Орлова М.М., Донченко С.Ю.)Резервування ресурсів в комп’ютерних мережах для обробки аудіо- та відеотрафіку

   (Орлова М.М., Зубенко С.П.)Аналіз веб-документів із використанням RDF-моделі

   (Петрашенко А.В., Бояркін К.К.)Апаратне прискорення алгоритму шинглів для пошуку нечітких дублікатів текстів

   (Петрашенко А.В., Буряк М.М.)Централізований алгоритм балансування для розподіленого додатку

   (Петрашенко А.В., Ісаков В.В.)Формування проектів інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем на базі бібліотеки уніфікованих програмних модулів

   (Петрашенко А.В., Москаленко О.О.)Методика застосування мікроконтролерів Microchip в навчальному процесі

   (Плахотний М. В., Гніденко В. В.)Аналіз методів побудови систем захоплення руху

   (Плахотний М.В., Пелих О.М.)Інформаційно-обчислювальний комплекс для керування гірськолижними підйомними механізмами

   (Плахотний Н.В., Цибаєв В.І.)Locality metric in distributed peer-to-peer networks

   (Порєв Г.В.)Проектування та оптимізація алгоритму керуючої частини реактивної системи

   (Потапова К.Р., Богаченко А.К.)Оцінка функціональної безпеки відмовостійких багатопроцесорних систем, що реконфігуруються

   (Романкевич В.О., Мораведж Сейєд Мілад, Полєщук С.О.)Аналіз складності алгоритму генерування рівноважних векторів на основі перетворення псевдовипадкових цілих чисел

   (Романкевич В.О., Фесенюк А.П., Шкира Д.С.)Визначення кількісних характеристик керованого джерела двійкових векторів

   (Романкевич О.М., Майданюк І.В., Ладнюк С.В.)Про оцінку кількості векторів, що блокуються при модифікації однієї реберної функції GL-моделі

   (Романкевич О.М., Шурига О.В.)Метод побудови нерегулярної тріангульованої мережі

   (Сулема Є.С., Москаленко В.Ю.)Спосіб візуалізації аудіосигналів із заданим набором масштабів зменшення

   (Сулема Є.С., Тишко І.О.)Метод grid-орієнтованих реконфігуровних обчислень

   (Тесленко О. К., Белінський Д. І., Яновська О.Ю.)Оптимізація апаратних витрат на реалізацію суматора по змінному модулю на ПЛІС

   (Тесленко О. К., Волік А.С.)Метод побудови обчислювальної логічної мережі для реалізації операції додавання по модулю

   (Тесленко О. К., Гдуля Т. І.)Оптимізація програмних реалізацій алгоритмів криптографічних перетворень

   (Тесленко О.К., Делавар М.Т.)Дослідження адекватності аналізу запозичень в інформаційних об’єктах в залежності від параметрів ієрархічного адаптивного порівняння

   (Тесленко О.К., Замятін Д.С., Подолян О.Д.)Інформаційно-аналітична система оцінки індексу розвитку регіону

   (Бабій Д. В., Дробишев Ю. П.)Оптимізація процесу нагріву металу в прохідних печах прокатного виробництва

   (Білостоцький А.І., Козлова А.О.)Керована повідомленнями система підтримки прийняття рішень

   (Білостоцький А.І., Пічурічко П.Г.)Модель кліматичної карти України для прогнозування фізичного стану конструкцій ЛЕП

   (Бовкун О.В.)Алгоритм покрокової побудови розкладу з оптимізацією

   (Копичко С. М., Гук О. О.)Система підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування динаміки фінансово-економічних процесів

   (Копичко С.М., Дрозденко В.М.)Модель шифрування із застосуванням теорії хаосу

   (Копичко С.М., Легеза Д.В.)Дослідження та реалізація методів пошуку коефіцієнтів смертності

   (Копичко С.М., Кулик В.П., Хорольський О.C.)Розпізнавання мовленнєвого сигналу на основі аудиторної моделі

   (Ладогубець Т.С., Ю.В. Боровик)Обробка ендоскопічних зображень стравоходу

   (Мальчиков В. В., Куцак Є. Б.)Спосіб генерації онтології з великих обсягів електронної кореспонденції

   (Маслянко П.П., Курутін М.С.)Аналіз методів та розробка метамоделі розширеної реальності

   (Маслянко П.П, Михальський Ю.Л.)Прогнозування випадкових процесів з трендом методом латентної моделі Маркова на фондовому ринку України

   (Маслянко П.П., Рябушенко А.В., Богуш К.В.)Дослідження методів та розробка моделі прогнозування стану фондового ринку

   (Маслянко П.П., Майданюк О.В.)Відновлення процесу протікання онкозахворювання за результатами точкових вимірювань у локальних областях

   (Молчанов О.А., Терещенко І.О.)Проекційні методи інтегрування рівнянь магнітної гідродинаміки

   (Молчанов О.А., Сальніков М.М., Сірик С.В.)Оптимальне формування інвестицій для максимізації прибутку при обмежених ресурсах

   (Нечаєва Т. Ю., Дробишев Ю. П.)Процедура фільтрації для оцінки потенційного ВВП за умови структурних змін

   (Олефір А.О., Шоломицький Ю.В., Болгаріна В.І.)Розробка бази конструкторсько-технологічних знань для синтезу схем обробки поверхонь деталей

   (Олефір О. С., Лапа А.Б.)Математичне моделювання вигоряння паливних часток в енергетичних установках

   (Олефір О. С., Ткаченко П. Г.)Регресійна модель врожайності озимих культур на основі ветаційного індексу

   (Кравченко О. М., Колотій А. В., Олефір О.С., Дмитренко О. А.)Застосування алгоритму "гусениця"-ssa для боротьби із мережевим шахрайством в системі контекстної рекламии

   (Павлов Д.Г.)Моделювання процесів розвитку соціальних груп методами соціодинаміки

   (Росошинський Д.О., Душенін Є.Б.)Автоматичне перетворення послідовних програм для виконання на обчислювальних системах з паралельною архітектурою

   (Россошинський Д. О., Бойко О. А.)Порівняльний аналіз роботи алгоритму k-середніх та агломеративної ієрархічної кластеризації

   (Сирота С.В., Береговська Х.В.)Моделювання взаємодії користувача з web-середовищем

   (Соколова Н.А., Прокопець А.В.)Математичне моделювання вихрових акусто-гравітаційних хвиль в атмосфері

   (Соколова Н. А, Ісаєв Д. В.)Аналіз даних та забезпечення приватності в соціальних мережах

   (Тавров Д.Ю.)Оцінка наслідків радіаційних аварій за допомогою комп’ютерної системи прогнозування радіологічної ситуації в чорнобильській зоні відчуження

   (Темнікова О.Л., Талерко Є.М.)Алгоритм побудови системи параметризації для автентифікації операторів за голосом

   (Темнікова О.Л., Темніков В.О., Конфорович І.В.)Оптимізація моніторингу навантаження веб-сервера

   (Хомчак М.В.)Метод поліномів Кунченка як метод зіставлення шаблонів

   (Чертов О.Р., Сліпець Т.Ю.)Алгоритм пошуку закономірностей в даних перепису населення

   (Чертов О.Р., Александрова М.В.)Порівняльний аналіз моделей чисельності населення України

   (Чертов О.Р., Савчук А.Б.)Алгоритм перетину локальних оптимумів для оптимізації задачі про квадратичні призначення

   (Зорін Ю.М., Подольський С.В.)Спосіб виправлення записів баз даних типу «прізвище ім’я по-батькові» з використанням зважених словників

   (Комісар Д.А., Семенякін В.С.)Дослідження мікроконтролерів MSP430 для використання в навчальних цілях

   (Плахотний М.В., Адаменко О.В.)Дослідження формату lossless- ущільнення звуку MP3HD

   (Сулема Є.С., Тіміш Д.В.)Локальний час для потоку Арратья

   (Чернега П. П.)Сегментація зображень комп’ютерної томографії ювенільної ангіофіброми основи черепа людини

   (Яценко В.П., Алхімова С.М., Шмурак Д.Є.)Методика оцінювання захищеності даних користувача в «хмарних» технологіях

   (Комісар Д.О., Хмеловський М.Є.)Модель розпізнавання голосових команд

   (Олефір О.С., Люльов М.В.)Скачати весь архів 2011 року