Архів 2010 року

Методика оцінювання масово-інерційних характеристик літака

   (Абрамов Є.Ю, Деркач Г.В.)Дослідження та розробка покращеного алгоритму побудови дерева рішень для системи скорингу

   (Бабченко О.О., Маслянко П.П. )Побудова онтологій навчальних дисциплін

   (Білик Н.Ю., Соколова Н.А. )Аналіз методів моделювання екологічного середовища

   (Біскулова О.С., Копичко С.М.)Дослідження методів і технологій паралельного програмування

   (Бойко О. А., Волкогон В. П.)Побудова метамоделі діяльності організаційних систем на основі теорії діяльності О.М. Леонтьєва

   (Вознюк С.С., Вознюк А.С., Маслянко П.П.)Узагальнена стратегія дослідницької діяльності

   (Вознюк С.С., Вознюк А.С., Маслянко П.П.)Динамічна СУБД-орієнтована XML-мова

   (Воронцов В.П., Білостоцький А.І.)Математична модель інформаційного впливу для визначення витрат інформаційної компанії

   (Гіленко О.І., Россошинський Д.О. )Апроксимація поверхонь об’єктів за даними локаційного сенсора

   (Захаров А.О., Білостоцький А.І. )Алгоритм імітації відпалу як метод вибору оптимальної стратегії входу на біржовий ринок

   (Іванишина Т.Д., Білостоцький А.І. )Перетворення мовних сигналів у текст

   (Ільченко Б.І., Мальчиков В.В. )Використання кратномасштабного вейвлетного методу сіток у часовій області для оцінки хвильових процесів в атмосфері

   (Козік М.В., Селіванов Ю.О.)Методи оцінювання вартості похідних фінансових інструментів

   (Козленко М.В., Рябушенко А.В., Маслянко П.П.)Проблеми оптимізації компоновки складного технічного об’єкта

   (Конотоп Д.І., Зінченко В.П., Зінченко С. В., Борисов В. В.)Система вибору оптимального тарифного плану та набору послуг мобільного зв’язку

   (Косенко А.В., Чертов О.Р.)Комплексування експериментальних даних для дослідження взаємного впливу ураганів та геомагнiтної активності

   (Костенко К.О., Селіванов Ю.О.)Метод семантичного пошуку на основі генерації онтологій веб-документів

   (Курутін М.С., Білостоцький А.І. )Обробка ендоскопічних зображень стравоходу

   (Куцак Є. Б., Мальчиков В. В.)Моделювання процесів структурного синтезу технологічних процесів механообробки деталей

   (Лапа А.Б., Олефір О. С. )Узагальнення задачі клітинних автоматів для моделювання взаємно стимулюючих систем

   (Михальський Ю.Л., Маслянко П.П.)Скорингове моделювання при роботі з проблемними клієнтами

   (Музира М.В., Копичко С.М.)Методи згладжування в тривимірній графіці реального часу

   (Нероденко Ю. В., Соколова Н. А.)Метод оцінки кредитного ризику на основі моделі Блека-Шоулса теорії опціонів

   (Пальчевський І.І., Герасименко С.С.)Застосування методів системного аналізу для розробки системи моніторингу сталого розвитку медичної галузі в Україні

   (Пальченко О.П., Маслянко П.П.)Підсистема пошукової оптимізації інтернет-магазину

   (Панченко В.М., Мальчиков В.В.)Використання моделі міжгалузевого балансу для прогнозування макроекономічних показників

   (Переймибіда А.В., Олефір А.О.)Розробка моделі інформаційної взаємодії користувача з web-середовищем з урахуванням психологічних особливостей користувача

   (Прокопець А.В., Білостоцький А.І.)Аналіз захищеності інформаційної системи

   (Рибачек Н.І.)Оптимізація пошукової системи електронної наукової бібліотеки шляхом впровадження рекомендаційної системи нового покоління

   (Родіонова Ю.С., Соколова Н.А. )Метод Лі-Картера для прогнозування смертності населення та його модифікація

   (Савчук А.Б., Олефір О.С.)Чисельне інтегрування нелінійних хвильових рівнянь типу Бюргерса та Кортевега-де Фріза

   (Сірик С.В., Молчанов О.А., Сальніков М.М.)Реалізація сховища даних медичної інформації за допомогою реляційних баз даних

   (Сташко Ю. В., Білостоцький А. І.)Використання модифікації сингулярного розвинення матриці для задач латентно-семантичного індексування

   (Стратієвський О.М., Соколова Н.А.)Система оцінювання і прогнозування радіологічних наслідків надзвичайних ситуацій в Чорнобильській зоні відчуження

   (Талерко Є.М., Темнікова О.Л.)Відновлення еволюції поля коливальних процесів в іоносфері за результатами лінійних вимірювань

   (Терещенко І.О., Молчанов О.А., Сальніков М.М.)Математичне моделювання вигоряння паливних часток в енергетичних установках

   (Ткаченко П. Г., Олефір О. С.)Автоматизоване формування правил для експертної системи

   (Хала К.О., Темнікова О.Л.)Оптимізація методів резолютивного виводу

   (Чаюн В.Г., Россошинський Д.О.)Онтологія "ЕКГ пацієнта" для автоматизації діагностики захворювань серця

   (Шашков В.О. , Рощина К.О., Чертов О.Р.)Задача вейвлет моделювання розповсюдження акусто-гравітаційних хвиль в атмосферних хвилеводах

   (Штацька А.А., Россошинський Д.О.)Модель розподілених паралельних обчислень

   (Юрійчук П.О., Маслянко П.П.)Модель виявлення прихованих зв'язків між сутностями складних мереж

   (Якименко П.А., Маслянко П.П. )Порівняльний аналіз еволюційних та метаевристичних алгоритмів для розв'язування транспортної задачі з часовими вікнами

   (Ажнюк Я. Б., Зорін Ю. М.)Оцінка ефективності проведення статистичного експерименту з GL-моделями

   (Банас В.Ф., Романкевич О.М.)Процесорне ядро для обчислювальної системи на ПЛІС

   (Біляєв С.М., Пономарчук Д.С., Клименко І.А.)Аналіз алгоритмів пошуку дублікатів текстових документів

   (Буряк М. М., Петрашенко А. В.)Побудова словника та текстового корпусу для програмного генератора римованого тексту

   (Глушаускайте І.В., Заболотня Т. М.)Комбінований статистично-семантичний метод орфокорекції природномовних текстів

   (Гончаренко П.С., Петрашенко А.В., Заболотня Т.М., Михайлюк О.С.)Використання GSM-терміналів з підтримкою АТ-команд для управління сигналізацією

   (Дмитришин Б.І., Марченко О. І.)Основні складові процесу розпізнавання мовної інформації

   (Долженко Д.А., Зайцев В.Г.)Моделювання системи поведінки точкових вихорів в часі

   (Донде Я.В., Зайцев В.Г.)Удосконалений алгоритм статистичного мультиплексування в IP телебаченні

   (Ємельянова К.І., Орлова М.М.)Метод паралельного формування команд в потокових системах

   (Жабіна В.В.)Порівняльний аналіз генераторів псевдовипадкових послідовностей

   (Жураховський В.І., Тарасенко К.В.)Модифікований алгоритм визначення координат APIT для бездротових сенсорних мереж

   (Загородній О.І., Замятін Д.С.)Модифікований алгоритм виявлення нечітких дублікатів web-документів

   (Зайцев І.О., Орлова М.М.)Детермінований за часом метод автоматичного керування пам'яттю на базі механізму підрахунку посилань

   (Зінгерман Е.В., Марченко О.І.)Модель композитних атрибутів текстових документів

   (Клюско В.В., Петрашенко А.В.)Алгоритм автоматичного анотування текстових документів

   (Кобизєв С.І., Петрашенко А.В.)Використання методів комп'ютерного бачення для розпізнавання руху

   (Кукарека О.Б., Орлова М.М.)Комплексна система забезпечення якості обслуговування в IP-мережах

   (Кучер Т.В., Орлова М.М.)Генетичний алгоритм створення розкладу повітряного руху

   (Кучук О.М., Зорін Ю.М.)Способи побудови комп’ютерних мереж на основі технології MPLS

   (Лагутін В.К., Орлова М.М.)Залежність надійності відмовостійкої багатопроцесорної системи від степеня її відмовостійкості

   (Ладнюк С.В., Романкевич Д.Є., Потапова К.Р.)Впровадження системи автоматичної класифікації документів в багатомовних інформаційних системах

   (Лан Чуньлінь, Зайцев В.Г.)Ітеративний алгоритм квазісемантичної генерації римованого тексту

   (Ларіонов М.О., Заболотня Т.М.)Адаптивна система компіляції на основі нейронної мережі

   (Лисенко М.А., Марченко О.І.)Оцінка швидкодії методів повнотекстового пошуку з урахуванням кешу

   (Михайлюк В. А., Замятін Д. С.)Інформаційна технологія автоматизованого доставлення переміщуваних об’єктів у поштовій галузі

   (Новосад М.В.)Способи знаходження мультиплікативного оберненого елемента в скінченних полях

   (Онай М.В., Дичка І.А.)Засоби швидкого пошуку запозичень

   (Павлюченко В.О., Дробязко І.П., Тесленко О.К.)Генетичні алгоритми з нечіткою фітнес-функцією

   (Парубочий С.А., Зорін Ю.М.)Порівняльний аналіз ефективності паралельного коду мов C++ та FORTRAN при розв’язуванні задач управління потоками, що рухаються

   (Погребнюк Д.М., Стіренко С.Г.)Засоби контролю оригінальності текстів у неструктурованому текстовому сховищі

   (Подолян О.Д., Петрашенко А.В.)Генетичний алгоритм кластеризації множини відповідно до заданого критерію

   (Подольський С.В., Зорін Ю.М.)Модифікований спосіб моніторингу та управління об’єктами комп’ютерних мереж

   (Протопопов Є.Ю.)Спосіб ущільнення зображень на основі статистичного аналізу

   (Саміра Ебрахімі Кахоу, Сулема Є.С.)Генетичний алгоритм розфарбування графа у мінімальну кількість кольорів

   (Санжаревський Я.Ю., Зорін Ю.М.)Узагальнений алгоритм моделювання фізичних процесів на базі мови програмування С#

   (Семенякін В.С., Заболотня Т.М.)Один підхід до оцінки похибки обчислення надійності ВБС, що описуються ієрархічними GL-моделями

   (Слюсар Є.В., Романкевич В.О., Фесенюк А.П.)Алгоритм пошуку із заборонами для задачі мінімізації перетинів дуг в графі

   (Сокол В.О., Зорін Ю.М.)Оцінка складності алгоритму розрахунку надійності ВБС на основі виконання статистичних експерементів з GL-моделями

   (Суліменко Д.О., Фесенюк А.П., Гроль В.В.)Програмні засоби для перелічення гіперкомплексних числових систем

   (Ткачик Р. Ю., Синьков М.В., Ю. Є. Боярінова)Алгоритм роботи навігаційного комплексу на основі мікропроцесора з підтримкою операційної системи

   (Філатов О.М., Марченко О. І.)Програмна реалізація прискореного алгоритму формування мінімізованої GL-моделі поведінки ВБС у потоці відмов

   (Хаітов М. І., Майданюк І. В., Гроль В.В.)Архітектура та особливості програмування систем управління на базі контроллера типу ARM AT91M42800A

   (Черкас С.С., Плахотний М.В.)Комбінований спосіб подання тривимірних зображень з використанням кешування панорам

   (Широчин С.С., Сулема Є.С.)Модель прогнозування вологісно-температурного режиму поверхневого шару ґрунту

   (Чуприна І.В., Голуб О.Т.)Алгоритми ехозаглушення в системах конференц-зв'язку в середовищі IP- та TDM- телефонії

   (Гара К.В.)Методи статистичного контролю за розкриттям інформації

   (К.т.н., доцент Чертов О.Р.)Скачати весь архів 2010 року