Архів 2009 року

Чисельна ідентифікація параметрів багатокомпонентної системи, що описується диференціальними рівняннями

   (Аралова А.А., Мальчиков В.В.)Інформаційно-пошукова система з використанням онтологічного аналізу предметних областей

   (Бездорожев Д.В., Волкогон В.П.)Дослідження інтелектуальних методів пошуку та розробка пошукових web-сервісів

   (Білостоцький А.І., Філь А.О.)Розпізнавання рухомих образів для керування виконанням музичних творів

   (Конкевич А.О., Волкогон В.П.)Обробка експериментальних даних з пропусками

   (Майданюк О.В., Дробишев Ю.П.)Дослідження та розробка автоматизованої системи керування кредитною спілкою

   (Маслянко П.П., Бабченко О.О.)Класифікація сигналів та розробка узагальненої моделі цифрового сигналу в нотації UML

   (Маслянко П.П., Вознюк С.С., Вознюк А.С.)Дослідження методів та розробка засобів захисту інформації на мереженезалежних рівнях моделі OSI

   (Маслянко П.П., Дубик С.І.)Фрактальна модель та реалізація алгоритму аналізу числових рядів

   (К.т.н, доцент Маслянко П.П., аспірант Землянський Ю.Р.)Застосування методів системного аналізу для розробки системи моніторингу сталого розвитку медицини в Україні

   (К.т.н., доцент Маслянко П.П., магістрант Пальченко О.П.)Компонентна модель системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю

   (Маслянко П.П., Рябушенко А.В.)Метод організації системи оперативного моніторингу трафіку

   (Молчанов О.А., Котенко А.І.)Прикладні моделі прогнозування макроекономічних показників

   (Олефір А. О., Мішкур Д. В.)Автоматична класифікація текстів

   (Олефір О.С., Мальчиков В.В., Заєздний О.Є.)Засоби адаптації інформаційно-пошукових систем

   (Райчук Д.В., Чертов О.Р.)Виявлення прихованих періодичностей у рядах спостережень

   (Россошинський Д.О., Висоцька Н.В.)Автоматичне визначення авторства тексту

   (Россошинський Д. О., Звєрєв О. Ю.)Модифікація методу побудови лінійних за параметрами моделей дискретних динамічних процесів в умовах коротких рядів постережень

   (Россошинський Д.О., Нікітенко А.Г.)Чисельне інтегрування рівнянь магнітної гідродинаміки

   (Сальніков М.М., Сірик С.В., Терещенко І.О.)Використання попереднього відсіву явно невидимих об’єктів в алгоритмах видалення невидимих поверхонь

   (Соколова Н.А., Барабанов М.Ю.)Формування оцінки для відкритої форми тестового завдання

   (Соколова Н.А., Богун А.І.)Алгоритм перетворення проекцій зображення

   (Соколова Н.А., Лішко А.Л.)Дослідження методів візуалізації тривимірних об’єктів

   (Соколова Н. А., Нероденко Ю. В.)Діагностика знань для відкритої форми тестового авдання

   (Соколова Н.А., Ольшанська В.О.)Нейромережеві методи розпізнавання осіб за рисами обличчя на фотопортреті

   (Темнікова О.Л., Острикова І.В., Улютін М.В.)Застосування онтологій для розробки навчальної системи з хімії

   (Чертов О.Р., Сослюк Є.Л.)Метод отримання схемних аналогів макромоделей мікроелектромеханічних систем

   (Безносик О.Ю., Фіногенов О.Д., ст. викладач Ладогубець Т.С., магістрант Ладогубець О.В. )Класифікація систем передачі голосу по IP мережах

   (Богдан Ю.С., Марченко О.I. )Генетичний алгоритм оптимізації запитів до реляційних баз даних

   (Волчанова Ю.В., Зорін Ю.М. )Спосіб аналізу багатовимірних даних на основі програмних продуктів SAP

   (Гапоненко О.А., Марченко О.І.)Спосіб ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічно-кодованому вигляді

   (Дичка І.А., Онай М.В.)Спосіб статистичної фільтрації навігаційних вимірювань

   (Дичка І.А., Пустова Т.Л.)Додавання чисел у зміщених надлишкових системах числення

   (Аспірант Жабіна В.В.)Проект стандарту представлення інформації для систем електронного документообігу

   (Зайцев В.Г., Захаров В.Ю.)Система автоматизованого розпізнавання та класифікації документів

   (Зайцев В.Г., Лан Чуньлінь)Спосіб контролю доступу на підставі розпізнавання відбитків пальців

   (Зайцев В.Г., Степенко К.С.)Вибір стратегії кешування для серверів підтримкисоціальних мереж

   (Замятін Д.С., Васильєв В.О.)Комбінований метод детекції обличчя на основі кольору шкіри та каскадних класифікаторів

   (Замятін Д.С., Говоруха В.С.)Метод модифікації алгоритму Вонга для підвищення стійкості програмного коду до злому

   (Замятін Д.С., Ковальчук О.М.)Генетичний алгоритм мінімального розфарбування графа

   (Зорін Ю.М., Каплан М.Я.)Генетичний алгоритм розфарбування графа в k кольорів

   (Зорін Ю.М., Санжаревський Я.Ю.)Генетичний алгоритм синтезу контролепридатних систем

   (Зорін Ю.М., Смовженко Ю.М. )Автоматизація обробки бізнес-процесів в системіоплати проїзду

   (Комісар Д.О., Комісар М.О. Марченко О.І.)Інтелектуальні засоби підтримки прийняття рішень у бізнес-застосуваннях

   (Медведь І.В., Дробязко І.П.)Дослідження алгоритмів виявлення дублювань у текстових інформаційних об’єктах

   (Михайлюк О.С., Нетецький К. І.)Онтології як засіб підвищення ефективності пошуку інформації

   (Михайлюк О.С., Сінкевич Ю. С.)Спосіб подання інформації в кодах Люка

   (Новосад М.В.)Оптимізація SQL-запитів за допомогою «матеріалізованих подань»

   (Орлова М.М., Валієва К.В.)Модифікований спосіб збільшення пропускної спроможності мобільного широкосмугового безпровідного доступу стандарту WIMAX IEEE 802.16е

   (Орлова М.М., Ваш В.В.)Забезпечення якості передачі мультимедійних даних на базі протоколу RSVP

   (Орлова М. М., Зенін П. О.)Оптимізація маршрутизації у роутерах на базі ядра LINUX

   (Орлова М.М., Ковшун Д.В.)Мінімізація навантаження на комунікаційну мережу за допомогою декомпозиції SQL-запитів

   (Орлова М.М., Колодницький М.В.)Способи частотно-територіального планування мобільних WIMAX мереж

   (Орлова М.М., Сапсай Т.Г., Лисюк В.В.)Алгоритми пошуку даних в PEER-TO-PEER мережах

   (Орлова М.М., Сапсай Т.Г., Спринсян Я.В.)Програмні засоби контролю оригінальності текстів

   (Петрашенко А.В., Шелест І.Є.)Моделювання експозиції резисту в електронно-променевій літографії

   (Петренко А. І., Молявко О. С.)Використання контролерів FREESCALE в навчальному процесі

   (Плахотний М.В., Биков С.П., Пелих О.М.)Дослідження контролерів ATmel AVR у навчальному процесі

   (Плахотний М.В., Наконечний А.О.)Програмно-апаратний комплекс для лабораторного моделювання технологічних процесів

   (Потапова К.Р., Литвин Н.О.)Завадостійке кодування даних при їх поданні у вигляді двовимірного графічного коду

   (Проскурін Д.В.)Метод перетворення двовимірних зображень у тривимірні

   (Романкевич В.О., Ващищук А.М.)Організація web-доступу до САПР NETALLTED

   (Скрипка М.Ю., Ладогубець А.В.)Методика побудови цифрових фільтрів з коефіцієнтами-тричислами

   (Станішевський Є.Г.)Модифікований ітераційний алгоритм побудови тріангуляції Делоне на площині

   (Сулема Є.С., Москаленко В.Ю.)Оптимізація структур швидкодіючих багаторозрядних суматорів за змінним модулем

   (Тесленко О.К., Узерчук О.А.)Математична модель аустеніт-мартенситних перетворень у сплавах

   (Волкогон В.П., Мехед О.А.)Застосування недіадних вейвлет-перетворень при вирішенні ряду задач геофізики

   (Красномовець П.Б.)Скачати весь архів 2009 року